program logo 2

 Η  Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ως συντονιστής, υλοποιεί  από την 01-09-2016 έως 31-08-2018, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, με αριθμό σύμβασης:  KA2, 2016-1- EL01-KA201-023512. Εταίροι στο παρόν πρόγραμμα είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

με συμμετοχή του Παιδαγωγικού  Τμήματος και του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας με το Παιδαγωγικό τους Τμήμα, το Δίκτυο Άλφα (Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης),  το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τους δήμους Παιονίας και Δέλτα, καθώς και δύο φορείς από το εξωτερικό: την H.R.Y.O (Human Rights Youth Organisation) της Ιταλίας και το Πανεπιστήμιο  Aix-Marseille της Γαλλίας (ESPE).

 Οι εταίροι μας- τα Πανεπιστήμια-  σχεδίασαν από έναν Οδηγό Καλωσορίσματος  για όλες τις ηλικιακές ομάδες (νήπια, παιδιά Δημοτικού και ενήλικες 18+) που στην παρούσα φάση μεταφράζεται στα αραβικά.

Τον Οδηγό Καλωσορίσματος μπορείτε να τον δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου:

http://www.xenioszeus.kmaked.eu/index.php/el/resources-gr/deliverables-gr

Τον επόμενο μήνα ξεκινούν οι επιμορφώσεις των εθελοντών εκπαιδευτικών από τα Πανεπιστήμια επιλέγοντας το  μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης (διά ζώσης και εξ αποστάσεως). Ακολουθεί η επιμόρφωση- άτυπη εκπαίδευση των προσφύγων με υλικό και  εργαλειοθήκη δραστηριοτήτων και οδηγιών, αναφορικά με την εμπλοκή τους (των ενηλίκων μεταναστών/προσφύγων και των παιδιών τους)  με σκοπό τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, την ενίσχυση της δυνατότητας επικοινωνίας μέσω της εκμάθησης της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακής μορφής επικοινωνίας , την ενημέρωσή τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθημερινών συναλλαγών, την επαγγελματική κατάρτιση και την ανάπτυξη του γλωσσικού γραμματισμού και την ενίσχυση του πληροφορικού και ψηφιακού εγγραμματισμού.

Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, τη δράση και την προώθηση μέσα από τρεις δραστηριότητες- κλειδιά:

  1. Την ανάπτυξη μιας εφαρμόσιμης εργαλειοθήκης για τα παιδιά μεταναστών/προσφύγων και τους ενήλικες μετανάστες-πρόσφυγες- εν δυνάμει εκπαιδευόμενους-, καθώς και τους εκπαιδευτικούς-εκπαιδευτές που καλούνται να καταρτίσουν τους μετανάστες/πρόσφυγες. Το περιεχόμενό της αφορά υλικό και δραστηριότητες σε εργαστήρια εφαρμογής για παιδιά, έφηβους και ενήλικες, τα οποία θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικοί –εκπαιδευτές καθώς και φορείς άτυπης εκπαίδευσης (βλ. Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).
  2. Την οργάνωση και εφαρμογή μιας σειράς σεμιναρίων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τα οποία θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, ερευνητές,  καθώς και φορείς που δραστηριοποιούνται στο θέμα της εκπαιδευτικής αξιοποίησης των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών, με σκοπό να υπάρξει ανταλλαγή καλών πρακτικών στο παρόν θέμα και ενδεχόμενη συνεργασία τους  σε μελλοντική χρήση  της εργαλειοθήκης από τους μελλοντικούς της χρήστες.
  3. Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας ρουμπρίκας αξιολόγησης όλου του προγράμματος με στόχο την αναδιάρθρωσή του, βάσει αναγκών και αποτελεσμάτων, καθώς και της συνεχούς προσαρμογής του στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του ρεύματος των μεταναστών/προσφύγων.

ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Οι στόχοι του παρόντος σχεδίου είναι οι εξής:

  1. Δημιουργία θετικού κλίματος στους μετανάστες/πρόσφυγες  και τα παιδιά (τους) και την ψυχοκοινωνική στήριξή τους.
  2. Προώθηση δράσεων για να κατανοήσουν οι μετανάστες/πρόσφυγες τον χώρο (χώρος προέλευσης- ταξίδι- χώρα/ες προορισμού)- Χρήση υλικού του Αρχείου Χαρτογραφικής Κληρονομιάς με χάρτες και δραστηριότητες παιδαγωγικού χαρακτήρα.
  3. Παροχή βασικών δεξιοτήτων γραμματισμού στους μετανάστες/πρόσφυγες, ώστε να δημιουργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ντόπιους και να μπορούν να ανταποκρίνονται στις καθημερινές τους ανάγκες κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Ελλάδα, αλλά και την προετοιμασία τους για τη μετάβασή τους στο εξωτερικό (εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού αλφαβητισμού). Η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας –ελληνικής, αλλά και της αγγλικής  αποσκοπεί στη σταδιακή ανάπτυξη γλωσσικών/επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στην εξοικείωση των μαθητών με την πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα.
  4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων με στόχο την επαγγελματική τους κατάρτιση και εξέλιξη σε τεχνικού είδους θέματα καθημερινής αναγκαιότητας και χρηστικότητας.
  5. Σχεδιασμός και Εφαρμογή ενός υλικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες των ανηλίκων προσφύγων/μεταναστών (από τα Παιδαγωγικά Τμήματα του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας) και των ενηλίκων προσφύγων/μεταναστών (από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ.).
  6. Υλοποίηση των δράσεων διάχυσης  (Ημερίδες) σε χώρο που θα μας υποδείξει ο κάθε αρμόδιος Δήμος.
  7. Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών (ενηλίκων και παιδιών) στο φαινόμενο της μετανάστευσης με τη μορφή που παίρνει το τελευταίο διάστημα.